Legal

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Spaans en vertaald in andere talen voor informatieve doeleinden en vlottere referentie. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze versie en de Spaanse versie van deze Algemene Voorwaarden, zal de Spaanse versie voorrang krijgen en gebruikt worden om eventuele ontstane twijfels ​met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing op te lossen.

1. Introductie

Deze voorwaarden regelen het gebruik van de website www.trovit.com (en alle andere domeinen eigendom van hetzelfde bedrijf, zoals ondermeer maar niet uitsluitend trovit.es, trovit.fr, trovit.co.uk, trovit.it, trovit.de, trovit.com.co, trovit.jp, trovit.com.au, trovit.ca, trovit.co.in, trovit.ch, trovit.at, trovit.ie, trovitbrasil.com.br, trovitargentina.com.ar, trovitmexico.com.mx, trovit,be, trovit.nl, trovit.cl), (van hier uitgaande de “Website” of “Portaal”), zowel het gebruik als de diensten aangeboden door TROVIT SEARCH S.L.U (“Trovit”).

Bij het toetreden van of surfen op de Website in zijn geheel, de huidige algemene voorwaarden aanvaardend, bevestigt U (vanaf nu, de “Klant”)  dat U de algemene voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd, met als gevolg, initieert U een legale relatie met Trovit inovereenkomst met zijn inhoud.

Registratie voor het Portaal en het gebruik van zijn diensten betekent dat uw persoonlijke informatie als Klant deel wordt van Trovit’s documenten en zal behandeld worden zoals aangegeven in het Privacybeleid, wat de Klant aanduidt als gelezen en aanvaard.

De algemene voorwaarden aangegeven op deze website zijn op elk moment van kracht.

De toegang tot de website is gratis, met uitzondering van verbindingskosten van de netwerk-provider gehuurd door de klant.

De toegang tot de “My Trovit “gebied is een exclusieve service, bestemd voor de klanten die geregistreerd en actief op Trovit zijn. Een klant wordt beschouwd als een actieve klant als hij zich aangemeld heeft via de procedures die op deze website vermeld staan en een bevestiging krijgt van de bindende overeenkomst door het sturen van de registratie bevestiging naar het e-mailadres geleverd door de klant tijdens het registratieproces.

Als de klant zijn verplichtingen niet naleeft, heeft Trovit het recht de toegang tot de “Mijn Trovit” sectie van de website www.trovit.com te verbieden, zonder de grond van de zaak te prejudiciëren.

De toegang tot deze website wijst de status van klant van de website toe en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden en condities hier gedetailleerd. De diensten aangeboden door deze website kunnen worden gewijzigd. Daarvoor moet de klant nauwkeurig de Algemene Voorwaarden lezen elke keer dat hij op de site wenst te gaan.

Sommige diensten van deze website, toegankelijk voor internet klanten of voor exclusieve Trovit klanten, hebben Bijzondere Voorwaarden, die in dit geval de huidige Algemene Voorwaarden vervangen, wijzigen en/of aanvullen. Die Bijzondere Voorwaarden zullen moeten worden aanvaard door de klant voordat de dienst wordt aangeboden. De toegang en/of het gebruik en/of abonnement tot deze diensten uit de absolute en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden in de versie gepubliceerd door Trovit op het moment van de toegang en/of gebruik en/of abonnement.

Trovit, met de beperkingen bepaald in de toepasselijke wetgeving, is gerechtigd om eenzijdig, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang op eender welke dienst aangeboden door het Portaal van Trovit te verbieden of niet toe te kennen, zonder enige vorm van verdere legale acties dat overeen kan komen met Trovit.

Trovit, met de in de toepasselijke wetgeving vastgestelde beperkingen, heeft het recht om eenzijdig, en op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de vorm en de voorwaarden van het abonnement en de betrokkenheid van de Trovit’s diensten, in het Portaal, evenals de huidige Voorwaarden te wijzigen. De klant heeft altijd toegang tot deze Algemene Voorwaarden op een zichtbare plaats, vrij toegankelijk voor zo veel overleg nodig. De Klant wordt vertrouwd deze voorwaarden aandachtig te lezen  elke keer dat hij toegang neemt tot de website. In elk geval zal de aanvaarding van de voorwaarden een voorgaande en noodzakelijke stap zijn voor de betrokkenheid van elke dienst die door Trovit via de Portal aangeboden wordt.

Elke klant zal de website raadplegen en gebruiken volgens de huidige Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden, recht, ethiek, goede trouw en/of goede praktijken, zich onthouden van een handeling die elke vorm van schade aan de website, aan Trovit en/of de rest van de klanten en/of aan derde partijen kan aanrichten.

2. Dienst meldingen

De  dienst meldingen stelt de Klant, die zich eerder heeft  geregistreerd voor my Trovit, om gepersonaliseerde signaleringen aan te maken op basis van zijn interesses.

Hiervoor moet de Klant een trefwoord invoeren (dat ten minste 2 karakters moeten bevatten)  en vervolgens klikken op het pictogram of knop “Maak melding aan”. Zodra de melding is gemaakt, zal de Opdrachtgever een email ontvangen telkens Trovit een nieuwe aanbieding vindt die het trefwoord bevat door de opdrachtgever gedefinieerd.

3. Dienst MyCV

De MyCV’s dienst, aangeboden door Trovit via haar website, kunnen klanten, eerder geregistreerd op Trovit, toelaten om:

a. vacatures die overeenkomen met hun professionele profiel per email te ontvangen.
b. te solliciteren voor jobaanbiedingen gepubliceerd door derden op het Portaal.
c. gevonden te worden door derde partijen waarmee Trovit overeenkomsten heeft bereikt, waardoor deze toegang krijgt tot zijn informatie en zijn geschiktheid te evalueren om een vacature in te vullen voor genoemde bedrijven.
Daarnaast kunnen klanten die in het bezit zijn van een actief profiel op LinkedIn of het professionele netwerk gespecificeerd op elk moment direct voor de dienst inschrijven door deze te koppelen aan vermelde rekening. Daarvoor is het noodzakelijk zich eerst aan te melden met hun e- mailadres en wachtwoord.

In geval dat de Klant zich registreert voor de dienst door middel van zijn LinkedIn-account of het professionele netwerk aangegeven op elk tijdstip, erkent hij dat het verstrekken van de MyCV dienst de toegang  vereist tot vermelde Trovit rekening. Op deze manier, en door de gevolgen van de toegang tot en het gebruik van deze vermelde rekening, machtigt de Klant Trovit de toegang tot zijn profiel op LinkedIn of de overeenkomstige professionele netwerk.

Ten slotte, en door de configuratie van de privacy-instellingen van zijn account, kunnen Klanten ​​derden partijen toestaan, waarmee Trovit overeenkomsten heeft bereikt,om toegang te krijgen tot hun profielen met de doelstelling om hun geschiktheid te evalueren om een vacature te bezetten in de genoemde bedrijven.

In geval dat de Klant deelneemt in een selectieprocedure voor een werkaanbieding gepubliceerd op de website, erkent hij en aanvaardt hij dat Trovit niet betrokken is bij dit proces, louter treedt Trovit op als intermediair tussen de opdrachtgever en het bedrijf van de gepubliceerde vacature.

4. Contractering van diensten

De toegang en gecontacteerde procedure, voorwaarden van de diensten aangeboden door Trovit zullen worden onderworpen, op elk moment, aan de voorwaarden aangegeven op het Portaal.

Ook de klant, wanneer hij de diensten van Trovit contracteert, is verplicht waarheidsgetrouwe en legitieme informatie te leveren, en zal alle schade en gevolgen overnemen van welke aard ook die de onjuistheid of onwettigheid van de informatie direct en/of indirect kan veroorzaken, aan Trovit en/of aan een derde partij, op elk moment, elke reden en met alle middelen.

5. Toegangscodes

Trovit zal de mogelijkheid bieden om een persoonlijke ID en toegangscodes te verkrijgen zodat de klant de website of de diensten die door Trovit op het Portaal aangeboden worden kan gebruiken. Die codes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De klant is verplicht om ze geheim te houden en zal zich onthouden van het geven van zijn persoonlijke identifier/gebruikersnaam/wachtwoord/toegangscode aan een derde partij, en zal aansprakelijk zijn voor ieder gevolg van het niet nakomen van zijn verplichtingen. De toegangscode kan, op aanvraag, door een van de partijen worden gewijzigd. Als dergelijke wijzigingen op uitdrukkelijk verzoek van Trovit worden uitgevoerd, zal de datum van deactivering en vervanging van de toegangscode voor een nieuwe worden meegedeeld aan de klant.

Trovit is niet verantwoordelijk voor schade of negatief gevolg of gederfde winst toegebracht aan de klant en/of een derde partij als gevolg van het verlies of diefstal van de persoonlijke identifier, gebruikersnaam of wachtwoord/ toegangscode en /of gebruik door een derde partij.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Trovit is de eigenaar van de domeinnaam www.trovit.com.

Wij behouden ons het recht voor om de website uit te buiten.

Deze website wordt beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Het Portaal in zijn geheel, zonder uitzondering, inclusief het design, de structuur en de verdeling, tekst en inhoud, logo’s, knoppen, afbeeldingen, broncode, maar ook de intellectuele en industriële eigendomsrechten en enig ander onderscheidend teken met betrekking tot de hiervoor genoemde, tot de website zelf, en tot alles wat op de website verschijnt, alles in verband met de diensten van Trovit en die eigendom zijn van Trovit, zijn onderhevig aan intellectuele en industriële eigendomsrechten van Trovit en/of andere houders van rechten die op regelmatige wijze hun opname op de website hebben goedgekeurd. Daarom is het verboden om ze te gebruiken, exploiteren, kopiëren, reproduceren. Hun eliminatie, beschadiging en/of modificatie, registratie en/of verzoek van de registratie, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, nu of in de toekomst, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Trovit en/of van de overeenkomstige eigenaar, is verboden.

Trovit behoudt zich het recht voor de presentatie en configuratie van de Website eenzijdig te herontwerpen en te wijzigen, op elk moment en zonder nadere aankondiging.

De klant zal, in geen geval, de beveiligingsinrichting of beveiligingssysteem, die kunnen worden geïnstalleerd op dit Portaal, verwijderen, wijzigen of manipuleren.

7. Vrijstelling van verantwoordelijkheid

Er is geen betrekking of vereniging, van welke aard ook, tussen Trovit en alle andere domeinen eigendom van www.trovit.com website, met de eigenaren van de verbonden websites, dus Trovit en de website zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden of hun nut, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, of voor de inhoud van dergelijke sites. Deze websites behoren tot onafhankelijke bedrijven zonder bestaande vereniging of betrekking.

Trovit is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of gederfde winst en/of verlies van de klant of van een derde partij en benadeeld door het advies, verklaringen, gegevens en/of inhoud die kan worden gepubliceerd, direct of indirect, voor welke reden dan ook, op elk moment op het Portaal.

Trovit garandeert de continue, betrouwbare en constante werking van de website niet, zonder vertraging of onderbreking; daarvoor is Trovit niet verantwoordelijk voor eventuele veroorzaakte schade en/of gederfde winst en/of verlies voor de klant of derde partij.

Trovit is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of gederfde winst voor de klant of een derde partij als gevolg van een force majeure, toevallige gebeurtenis, storing of fout in de communicatielijnen, of voor de defecte geleverde dienst of het falen van het internet.

Trovit is niet verantwoordelijk voor enige schade en/of verlies aangericht aan klanten of derden of voor schade en/of verlies geleden door de klant of derde partij, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik en/of toegang en/of aansluiting tot het Portaal en/of andere gelinkte websites. Trovit is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies die geleden is door een klant of derden veroorzaakt door een verkeerde manipulatie, defecten, fouten of schade, geheel of gedeeltelijk, aan een hardware of software, of het verlies/wijziging en/of schade aan de opgeslagen informatie in magnetische supports, schijven, tapes, floppy disks en anderen, evenals de introductie van computervirussen of ongewenste veranderingen of wijzigingen van informatie, documenten, bestanden, databases, hardware en/of software.

Trovit is niet verantwoordelijk voor enige schade en/of verlies aan derden door het gebruik van zijn bankgegevens zonder de voorafgaande toestemming van de klant die een product of dienst bij Trovit aanschaft.

Trovit heeft alle veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van de geleverde gegevens van de klant genomen vereist door het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, waarin de verordening ter uitvoering van de organieke wet 15/1999 van 13 december de Bescherming van persoonsgegevens keurt. Trovit kan echter de absolute onaantastbaarheid van zijn veiligheidssystemen, noch de veiligheid, noch onschendbaarheid van de gegevens in de transmissie op het web niet garanderen. Trovit kan de juistheid of de waarachtigheid van de gegevens geleverd door de klant of door derden niet garanderen.

De links die Trovit aan haar klanten biedt hebben als doel het zoeken van de beschikbare informatie makkelijker te maken op het internet. Trovit kan niet garanderen dat het systeem geschikt is voor alle diensten buiten de dienst aangeschaft door de klant of dat het toegang geeft tot alle sites op internet. Trovit biedt of commercialiseert de diensten die beschikbaar zijn op de gelinkte sites niet, en neemt geen verantwoordelijkheid voor deze producten of diensten.

Trovit heeft geen controle over de diensten die gebruikt zijn door de klant. In die zin is Trovit niet verantwoordelijk voor het gebruik en/of de inhoud die, in schending van het recht en/of deze Algemene Voorwaarden en/of de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden, de klant kan maken. Trovit is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of informatie en/of gegevens, voor de transmissie of het wijzigen en selecteren van de gegevens, dus de klant is de enige persoon verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn onrechtmatig gebruik of het gebruik in onenigheid met deze Algemene voorwaarden, maar ook voor de juistheid en/of rechtmatigheid van de inhoud geleverd door de klant. Daarom is de klant verplicht om de diensten te gebruiken volgens het recht van toepassing.

Als Trovit bewust is, op enige wijze, direct of indirect, van het bestaan van inhoud die mogelijk inbreuk maakt op de huidige wetten of deze Algemene Voorwaarden en/of de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden, of van een illegaal, niet-geautoriseerd of frauduleus gebruik, heeft Trovit het recht om de diensten op te schorten, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande toestemming van de klant, door het verwijderen van de inbreukmakende inhoud of het nemen van andere maatregelen die noodzakelijk worden beschouwd om de continuïteit van de inbreuk te stoppen

Zonder afbreuk van de voorgaande punten heeft Trovit het recht om aan de administratieve of gerechtelijke instanties de handelingen die een illegale activiteit kunnen zijn mee te delen, zonder verwittiging aan de klant.

Trovit is vooral niet verantwoordelijk voor de onderbreking of gebrekkige levering en commercialisering van de diensten in de volgende gevallen:

 • Onderbreking van de dienstverlening als gevolg van onderhoud van het netwerk.
 • Discontinuïteit in de dienstverlening veroorzaakt door de introductie door de klant en/of derden van hardware of software-componenten die een gebrekkige werking van de technische systemen veroorzaakt of onverenigbaar zijn met de elementen van het systeem.
 • Onderbreking van de dienstverlening als gevolg van de onmogelijke toegang tot de broadband support.
 • Onderbreking van de dienstverlening als gevolg van verkeerd of ongeschikt gebruik.
 • Onderbreking van de dienstverlening als gevolg van fouten in de elektrische voeding van de installaties en de inrichtingen die door de klant gebruikt worden om toegang te krijgen tot de diensten.
 • Oorzaken toegeschreven aan een derde partij of force majeure.
 • Verlies van kwaliteit van de dienstverlening of verbindingscapaciteit, door oorzaken die niet men niet direct aan Trovit kunnen worden toegeschreven.
 • Administratieve of gerechtelijke besluiten.
 • Verkeerde configuratie van de nodige installatie door mensen die niet gerelateerd zijn aan Trovit en/of door de klant en/of derden.
 • Defect en/of schade die niet alleen, direct of uitsluitend, aan Trovit toegeschreven kan worden.
 • Gederfde winst voor de klant en/of derde partij
 • Defect en/of schade, van welke aard ook, die ontstaan zijn door de klant en/of derde partij’s fout.
 • Defect en/of schade direct of indirect aangericht aan de klant en/of aan derden door niet direct aan Trovit toe te schrijven oorzaken.

Onvoorspelbare gebeurtenissen, evenals gevallen van force majeure, officiële maatregelen, fouten in de telecommunicatieverbindingen die niet direct aan Trovit te wijten zijn, zal Trovit vrijstellen van het verstrekken van diensten, terwijl de onvoorspelbare gebeurtenissen, enz.., duren.

8. Geheimhouding

Trovit, haar personeel en haar technische ondersteuning zal al de gegevens van de klant waartoe zij toegang hebben in de ontwikkeling van hun werk, op een vertrouwelijke manier houden en behandelen. Ze zullen ze niet gebruiken, onthullen of laten gebruiken door onbevoegden. De geheimhoudingsplicht van het personeel van Trovit zal blijven bestaan na het voltooien van de relatie met Trovit.

9. Toepasselijke wetgeving en rechtspraak

Al de afwijkingen, claims en controversen die kunnen ontstaan, zullen worden afgehandeld door de hoven en rechtbanken van Barcelona, voor gevallen met betrekking tot zijn jurisdictie, en voor degenen die buiten zijn bevoegdheid zijn, door de wettelijk vastgestelde jurisdictie.

De Spaanse wet zal worden worden toegepast op deze algemene voorwaarden.

De huidige Algemene Voorwaarden zijn effectief vanaf 5 maart 2014.

Privacy policy · Legal Notice · Terms and conditions · Cookie policy